e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
1 Mart “Sıfır Ayrımcılık Günü” Basın Açıklaması
1 Mart “Sıfır Ayrımcılık Günü” Basın Açıklaması
01.03.2024
A- A+

Eşitsizlik, ayrımcılık ve ön yargıya karşı mücadele için Birleşmiş Milletler (BM); 2014 yılında 1 Mart'ı “Sıfır Ayrımcılık Günü” olarak ilan etmiştir. Sıfır Ayrımcılık Günü ile dünya genelinde farkındalık oluşturularak yaş, milliyet, ırk, din, dil, cinsiyet, siyasi ve felsefi görüş, etnik köken, sosyal sınıf ve engellilik gibi farklılıklara dayalı ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarının her platformda korunup ve savunulması amaçlanmaktadır.

Eşitlik ilkesinin vazgeçilmez bir parçası olan ayrımcılık yasağı, uluslararası insan hakları hukukunun önemli prensiplerinden birisidir. Bu prensip, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası ve bölgesel insan hakları belgelerinde özellikle vurgulanmış ve güvence altına alınmıştır. Bu metinler, herkesin ayrımcılığa uğramama hakkını güvence altına almaktadır. BM Genel Kurulu; 10 Aralık 1948 tarihinde, insanlık ailesinin her bir ferdinin insan onurunun korunmasının, eşitliğin ve temel hak ve hürriyetlerin tesisinin dünyadaki özgürlüğün, adaletin ve barışın esas güvencesini teşkil etmesinden hareketle,  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul etmiştir. Beyanname’nin temel misyonu “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.” ifadesiyle 1. maddede düzenlenmiştir.

Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ulusal mevzuatımızda da düzenlenerek güvence altına alınmıştır. Anayasamızın “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir (…) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” hükmünü haiz 10’uncu maddesiyle eşitlik ilkesi anayasal bir güvenceye kavuşmuştur. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun “Bu Kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır. hükmünü haiz 3’üncü maddesiyle ayrımcılık yapılması kesin bir dille yasaklanmıştır.

İnsan hakları tarihine baktığımızda insan hakları mücadelesi,  haklardan eşit yararlanma mücadelesini de uhdesinde barındırmıştır.  Bu mücadelelere rağmen günümüzde hala pek çok ülkede ayrımcılığın önlenmesine ve eşitliğin tesis edilmesine yönelik kapsamlı, etkin düzenlemeler ve idari pratiklerin bulunmadığı görülmektedir. Günümüzde dünyanın çeşitlenen ülkelerinde Filistin’e destek sloganları attığı için tutuklanan, Müslüman olması nedeniyle okula gitmesi engellenen, başörtüsü nedeniyle çalışmasına izin verilmeyen, ten renginden dolayı polis şiddetine uğrayan, dini ibadetleri yerine getirmesi yasaklanan, inançları nedeniyle ölüme ve açlığa terk edilen milyonlarca insan bulunmaktadır. Yaşanan tüm bu acı hadiseler göstermektedir ki; eşitliğin tesis edilmesi ve ayrımcılığın önlenmesi için hukuki düzenlemelerin yanı sıra amaca uygun politika ve uygulamaların da yaşama geçirilmesi önem arz etmektedir.

Temel misyonu insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, bu kurumsal misyon çerçevesinde temelinde insan onurunu korumak ve insan haklarını geliştirmek amacıyla faaliyetlerini etkin biçimde sürdürmektedir. 1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü vesilesiyle tüm aktörleri sözleşmelerden doğan yükümlülükleri doğrultusunda eşitlik ilkesinin tesisi ve ayrımcılık yasağının önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya davet ediyor;  her türlü ön yargının, ayrımcılığın ve şiddetin son bulduğu, bireylerin eşit haklar temelinde haklarından yararlanabildiği eşitlikçi bir dünya düzeni temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Paylaş :