e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun kabul ettiği 1992/54 sayılı Paris Prensiplerine göre, ulusal insan hakları kurumlarının insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması görevlerine sahip olmalıdır.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 6701 sayılı Kanun ile insan onurunu temel alarak insan haklarının korunmak ve geliştirilmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınmasını sağlamak ile hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesini temin etmek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi kapsamındaki görevlerimiz:

 • İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek.
 • Millî eğitim müfredatında bulunan insan hakları ve ayrımcılık yasağıyla ilgili bölümlerin hazırlanmasına katkıda bulunmak.
 • İnsan haklarının korunması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumdaki eşitlik anlayışının geliştirilmesine yönelik olarak üniversiteler ile ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak, Yükseköğretim Kurulunun eşgüdümünde üniversitelerin insan hakları ve eşitlik ile ilgili bölümlerinin kurulmasına ve insan hakları ve eşitlik öğretimine dair müfredatın belirlenmesine katkıda bulunmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının meslek öncesi ve meslek içi insan hakları ve eşitlik eğitimi programlarının esaslarının belirlenmesine ve bu programların yürütülmesine katkıda bulunmak.
 • Görev alanıyla ilgili mevzuat çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini ilgili mercilere bildirmek.
  İnsan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
 • Kamuoyunu bilgilendirmek, düzenli yıllık raporlar dışında, gerek görüldüğünde görev alanına ilişkin özel raporlar yayımlamak.
  İnsan hakları alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat dâhilinde işbirliği yapmak.
  İnsan haklarının korunması kapsamında faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapmak.
 • Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını izlemek, bu sözleşmeler uyarınca kurulan inceleme, izleme ve denetleme mekanizmalarına Devletin sunmakla yükümlü olduğu raporların hazırlanması sürecinde, ilgili sivil toplum kuruluşlarından da yararlanmak suretiyle görüş bildirmek, bu raporların sunulacağı uluslararası toplantılara temsilci göndererek katılmak.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu`nun 9`uncu maddesine göre; “insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak” Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır.

   6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu`nun 22`nci maddesinin ikinci fıkrasına göre; “insan hakları sorunlarını tartışmak ve insan hakları konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, basın ve yayın kuruluşları, araştırmacılar ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla merkezde ve illerde istişare toplantıları gerçekleştirmek” Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır.

 

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik`in 1`inci maddesine göre; “toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere” İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları oluşturulmuştur.

Yönetmelik`in 19`uncu maddesine göre; “Kurullar tarafından faaliyetleri ile ilgili aylık rapor hazırlanır. Hazırlanan raporlar dönemi izleyen ayın ilk 10 günü içerisinde valilik kanalıyla Başkanlığa gönderilir. Ayrıca kurullar, Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası programı çerçevesinde yapılan faaliyetleri içerir bir raporu bir ay içerisinde valilik kanalıyla” Kurumumuza göndermekle yükümlüdür. Ayrıca Cumhurbaşkanımız tarafından insanın maddi ve manevi varlığı ile onur ve saygınlığını devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla tüm işlem ve eylemlerinde koruma yükümlülüğü çıkış noktasından hareketle ve ’Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir TÜRKİYE’ misyonuyla açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında dokuz ana amaç oluşturulmuş, söz konusu amaçlar doğrultusunda hedef ve faaliyetler ile bu faaliyetleri yürütecek Kurumlar belirlenmiştir. Eylem Planı`nın 9`uncu amacı olan ’İnsan Hakları Konusunda Üst Düzey İdari ve Toplumsal Farkındalık’ oluşturma amacı çerçevesinde, “İnsan hakları kurumları ile il ve ilçe insan hakları kurullarının üye ve uzmanlarına, insan hakları alanındaki gelişmelere yönelik faaliyetler düzenlenecektir”  şeklinde bir faaliyet öngörülmüş; TİHEK, işbu faaliyet bakımından sürekli olmak üzere sorumlu kurum tayin edilmiştir.

   

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu`nun 9`uncu maddesine göre; “İnsan hakları konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek; kamu kurum ve kuruluşlarının meslek öncesi ve meslek içi insan hakları ve eşitlik eğitimi programlarının esaslarının belirlenmesine ve bu programların yürütülmesine katkıda bulunmak” Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır.

 

 

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu`nun 9`uncu maddesine göre; “İnsan hakları konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek” Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır.

  

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu`nun 9`uncu maddesine göre; “insan haklarının korunması ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapmak” Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır.

  

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu`nun 9`uncu maddesine göre; “insan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek” Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır.

 

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu`nun 9`uncu maddesine göre; Cumhurbaşkanlığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmak üzere, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, işkence ve kötü muameleyle mücadele ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında yıllık raporlar hazırlamak; kamuoyunu bilgilendirmek, düzenli yıllık raporlar dışında, gerek görüldüğünde görev alanına ilişkin özel raporlar yayımlamak” Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır.

 

    6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu`nun 9`uncu maddesine göre; “İnsan hakları konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek” Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır.

  

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu`nun 9`uncu maddesine göre; “insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak” Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır.

  6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu`nun 9`uncu maddesine göre; “insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak” Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır.

 

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu`nun 9`uncu maddesine göre; “insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak” Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır. 

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu`nun 9`uncu maddesine göre; “insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; insan hakları alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat dâhilinde işbirliği yapmak; insan haklarının korunması ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapmak” Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır.