e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Links

Committee Against Torture(CAT)

İşkenceye Karşı Komite

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx

 

Committee on the Elimination of Discrimination against Women(CEDAW)

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx

 

Commitee on Economic Social and Cultural Rights(CESCR)

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx

 

Commitee on Elimination of  Racial Discrimination (CERD)

Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx

 

Commitee on Migrant Workers(CMW)

Göçmen İşçiler Komitesi

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx

 

Commitee on the Rights of Persons With Disabilities (CRPD)

Engelli Kişilerin Hakları Komitesi

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

 

European Network of National Human Rights Institutions(ENNHRI)

Ulusal İnsan Hakları Kurumları Avrupa Ağı

http://ennhri.org/

 

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı

http://www.fao.org/home/en/

 

Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)

Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel İttifakı

http://nhri.ohchr.org/EN/Contact/GANHRI/Pages/default.aspx

 

International Labour Organisation (ILO)

Uluslararası Çalışma Örgütü

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

 

International Court of Justice

Uluslararası Adalet Divanı

http://www.icj-cij.org/

 

National Institutions, Regional Mechanisms and Civil Society Section (NIRMCSS)

Ulusal Kurumlar, Bölgesel Mekanizmalar ve Sivil Toplum Birimi

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/FellowshipNHRIStaff.aspx

 

The International Criminal Court (ICC or ICCt)

Uluslararası Ceza Mahkemesi

https://www.icc-cpi.int/EN_Menus/icc/Pages/default.aspx

 

The United Nations Human Rights Council (UNHRC)

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/hrcindex.aspx

 

The Committee on the Rights of the Child (CRC)

Çocuk Hakları Komitesi

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx

 

The United Nations Development Programme(UNDP)

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

http://www.undp.org/

 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı

http://en.unesco.org/

 

The United Nations Population Fund(UNFPA)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

http://www.unfpa.org/

 

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR)

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

http://www.unhcr.org/

 

The United Nations Economic and Social Council(ECOSOS)

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi

http://www.un.org/en/ecosoc/                                                                                                     

 

The United Nations Security Council (UNSC)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

http://www.un.org/en/sc/

 

The United Nations World Health Organisation (WHO)

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü

http://www.who.int/en/

 

The United Nations Human Rights Committee

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx

 

United Nations Entity for Gender Equality and Women’s Empowerment (UN WOMEN)

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi

http://www.unwomen.org/en

 

United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
http://www.unicef.org/

 

AVRUPA KONSEYİ BÜNYESİNDE YER ALAN KURULUŞLAR

Council of Europe Commisioner of Human Rights

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği

http://www.coe.int/en/web/commissioner

 

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)

Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp

 

European Court of Human Rights 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}

  

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)

Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi

http://www.cpt.coe.int/en/

 

 AVRUPA BİRLİĞİ BÜNYESİNDE YER ALAN KURULUŞLAR

European External Action Service

Avrupa Dışilişkiler Servisi

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en

 

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı

http://fra.europa.eu/en

  

European Institute for Gender Equality

Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü

http://eige.europa.eu/

  

The European Ombudsman

Avrupa Ombudsmanı

https://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

 

UZMANLAŞMIŞ ÖZEL/BAĞIMSIZ KURULUŞ

European Network of Equality Bodies(Equinet)

Eşitlik Kurumları Avrupa Ağı

http://www.equineteurope.org/

 

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

Organisation of Security and Co-operation in Europe (OSCE)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)

http://www.osce.org/

  

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights(ODIHR)

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu

http://www.osce.org/odihr

  

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BÜNYESİNDE YER ALAN KURULUŞLAR

Organisation of Islamic Cooperation (OIC) The Independent Permanent Human Rights Commission

İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu

http://www.oic-iphrc.org/

 

ASYA PASİFİK BÖLGESİ

Asya Pacific Forum

Asya Pasifik Forum

http://www.asiapacificforum.net/

 

International Womens’ Rights Action Watch Asia Pacific

Uluslararası  Kadın Hakları Eylem İzleme Örgüt-Asya Pasifik

http://www.iwraw-ap.org/